Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Procedura bezpieczeństwa

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej Nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Gdyni od 1 września 2020r.

 

§ 1. Ogólne zasady organizacji pracy

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Rodzic (opiekun prawny) wysyłający dziecko do szkoły w okresie epidemii wyraża zgodę na pomiar temperatury dziecku w sytuacji wystąpienia u niego objawów chorobowych.

3. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo wchodzić na teren szkoły po uprzednim umówieniu się w celu załatwianie spraw w sekretariacie szkoły, spotkania z dyrekcją lub nauczycielami. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą przebywać na terenie szkoły w czasie spotkań z rodzicami zaplanowanych przez szkołę przy zapewnieniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.

4. Pracownicy obsługi i administracji szkoły powinni zachować możliwie największy dystans w kontaktach

z nauczycielami i dziećmi.

5. Przebywanie na terenie szkoły osób trzecich ogranicza się do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk) i w wyznaczonych obszarach.

6. Uczniowie nie mogą przynosić ze sobą do szkoły żadnych przedmiotów (zabawek), których nie można łatwo zdezynfekować. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

7. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 

§ 2. Organizacja wejścia do szkoły, lekcji i przerw międzylekcyjnych

1. Wejście do szkoły monitorowane jest przez woźną szkolną lub szatniarkę.

2. Jako przestrzeń wspólną szkoły dostępną dla rodziców wyznacza się szatnię szkolną.

3. Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów klas 0 i I oraz uczniów niepełnosprawnych mogą wejść na teren szkoły, odprowadzić dziecko do szatni i pomóc mu się przebrać, ale po zdezynfekowani rąk przy wejściu do szkoły, założeniu maseczki i z zachowaniem dystansu społecznego.

4. Uczniowie klas 0 i I będą odbierani z szatni i do niej przyprowadzani przez wychowawczynie klas.

5. Uczniowie klas II – VIII po wejściu do szkoły udają się bezpośrednio do Sali, w której mają pierwszą lekcję z pominięciem szatni szkolnej.

6. Uczniowie klas IV – VIII muszą, bezpośrednio po wejściu do szkoły, zdezynfekować ręce.

7. Uczniowie klas IV – VIII stosują maseczki ochronne w przestrzeniach wspólnych: korytarze, toalety, biblioteka.

8. Rodzice klas II – VIII przyprowadzający i odbierający dziecko ze szkoły pozostają przed szkołą.

9. W przypadku odbierania dziecka ze świetlicy rodzic podaje nazwisko dziecka woźnej, która telefonicznie powiadamia wychowawczynię świetlicy o tym, że dziecko należy zwolnić z zajęć.

10. Ustala się następujące godziny rozpoczynania porannych zajęć: 7.50 – klasy 0 – III, 8.00 – klasy IV – VIII.

11. Zaleca się organizowanie zajęć dydaktycznych jak najczęściej na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

12. Klasy 0 – III nie opuszczają swoich sal podczas przerw dla całej szkoły. Częstotliwość przerw oraz miejsce ich spędzania reguluje wychowawczyni danej klasy w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut.

13. Klasy IV – VIII część przerw spędzają w salach lekcyjnych (wg grafiku), tak aby ograniczyć ilość uczniów na korytarzach oraz na boisku szkolnym.

14. Podczas przerw uczniowie powinni zachować możliwie największy dystans od siebie.

15. Należy usunąć z korytarzy szkolnych stoły do tenisa.

16. Do odwołania zawiesza się lekcje pływania na basenie dla klas IV – VIII.

 

§ 3. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1. Każda osoba dorosła oraz uczniowie klas IV – VIII wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek zdezynfekować ręce płynem znajdującym się przy wejściu.

2. Wszyscy pracownicy szkoły regularnie myją ręce wodą z mydłem i dezynfekują je płynem na bazie spirytusu 70%.

3. Obowiązkiem nauczycieli jest dopilnowanie, by dzieci regularnie i zgodnie z instrukcją myły ręce, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z podwórka.

4. Kierownik administracji szkoły codziennie monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji toalet, powierzchni dotykowych - poręczy, włączników, klamek, klawiatur, myszek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w stołówce.

5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk - instrukcje.

7. Na korytarzach, we wszystkich salach lekcyjnych, pokoju nauczycielskim, bibliotece, gabinecie pedagoga i psychologa znajdują się dozowniki płynu dezynfekującego.

8. Z sali, w której przebywa grupa uczniów, usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować. Przybory sportowe wykorzystywane do zajęć są dezynfekowane po każdej lekcji. Usunięcia ww. przedmiotów dokonują nauczyciele opiekujący się daną salą w porozumieniu z woźną szkolną.

9. Obowiązkiem nauczycieli i woźnej jest wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

10. Urządzenia na boisku szkolnym i placu zabaw są codziennie dezynfekowane lub myte wodą z detergentem.

11. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 

§ 4. Zasady bezpiecznego spożywania posiłków w stołówce szkolnej.

1. Wprowadza się zmianowe wydawanie posiłków podczas trzech 20-minutowych przerw obiadowych, w celu uniknięcia kolejki przed stołówką oraz nadmiernego zagęszczenia dzieci wewnątrz.

2. W celu poprawy organizacji serwowane będą obiady w postaci drugiego dania oraz napoju, bez zupy.

3. Uczniowie przychodzą do stołówki wg grafiku, który przygotuje kierowniczka świetlicy.

4. Wychowawczynie świetlicy odpowiedzialne są za regulowanie ruchu dzieci, aby unikać zagęszczenia.

5. Dzieci zajmują wyznaczone na stałe miejsca i spożywają posiłek w gronie uczniów ze swojej klasy.

6. Sztućce oraz serwetki wydawane są przez wychowawczynię świetlicy zaopatrzoną w rękawiczki jednorazowe.

7. Dania podawane są uczniom przez personel kuchni.

8. Na stolikach nie mogą znajdować się zbędne przedmioty, np. serwetniki, pojemniki na sól itp.

9. Personel kuchni oraz wychowawczynie świetlicy używają maseczek ochronnych.

10. Personel kuchni dezynfekuje stoliki i poręcze krzeseł po każdej grupie.

 

§ 5. Zasady bezpiecznego przygotowywania posiłków.

1. W kuchni powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – stosowanie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.

2. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,

w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.

 

§ 6. Korzystanie z sali gimnastycznej oraz zasady stosowane na lekcjach wychowania fizycznego

1. Zaleca się, przy sprzyjającej pogodzie, prowadzenie lekcji wychowania fizycznego na świeżym powietrzu.

2. Wejście klasy do przebieralni odbywa się tylko za zgodą nauczyciela.

3. Zaleca się korzystanie z szatni przed lekcją i po jej zakończeniu w sposób rotacyjny. Kolejność i czas korzystania z przebieralni koordynują nauczyciele wychowania fizycznego.

4. Zaleca się korzystanie tylko z własnego bidonu z wodą, najlepiej specjalnie oznaczonego.

5. Przed wejściem do sali gimnastycznej należy umyć lub zdezynfekować ręce.

6. Podczas lekcji wychowania fizycznego ograniczone zostają ćwiczenia i gry kontaktowe, np. sporty walki, piłka ręczna, ćwiczenia dotykowe.

7. Wymienione wyżej ćwiczenia i gry zastąpione powinny być innymi, np. lekkoatletyka, biegi, ćwiczenia aerobowe, wzmacniające, relaksacyjne, ogólnorozwojowe.

8. Po opuszczeniu szatni przez wszystkie grupy należy ją oraz używany podczas lekcji sprzęt sportowy zdezynfekować.

 

§ 7. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

1. Uczniowie klas IV – VIII i pracownicy przebywający w bibliotece szkolnej muszą mieć założoną maseczkę ochronną i zachowywać dystans społeczny.

2. Zaleca się, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.

3. Ogranicza się ilość osób przebywających w bibliotece szkolnej w czasie przerwy do 2 osób.

4. Ustala się 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów oddawanych do biblioteki przez uczniów i nauczycieli.

5. Nauczyciel biblioteki ma obowiązek wyznaczyć miejsce i sposób przechowywania przyjmowanych książek i materiałów zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

 

§ 8. Dodatkowe obowiązki nauczycieli

1. Nauczyciel w trakcie wykonywania obowiązków służbowych powinien w szczególności:

a. wyjaśnić uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone oraz odnotować tę czynność w dokumentacji,

b. usunąć z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,

c. zadbać o dezynfekcję sprzętu sportowego wykorzystywanego do zajęć,

d. wietrzyć salę, w której odbywają się zajęcia po każdej lekcji podczas przerw, a w miarę możliwości prowadzić zajęcia przy otwartych oknach,

e. zachęcać uczniów do opuszczania budynku szkoły podczas przerw przy sprzyjającej pogodzie,

f. przypominać uczniom, by pozostali w swojej sali, gdy nie można opuszczać budynku szkoły z powodu niesprzyjającej pogody,

g. zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu

z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu,

h. unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.

2. Nauczyciel ma obowiązek zgłaszać dyrektorowi szkoły wszelkie możliwe zagrożenia dla życia i zdrowia, w tym informacje o stanie niedyspozycji zdrowotnej: pracowników, uczniów, rodziców/upoważnionych przez rodziców opiekunów i osób trzecich przebywających na terenie szkoły, z zachowaniem szczególnych zasad ochrony danych osobowych.

 

§ 9. Obowiązki rodziców

1. Rodzice posyłają do szkoły jedynie zdrowe dzieci.

2. Nie można przyprowadzić/puścić dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

3. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19.

4. Rodzice zobowiązani są do podania wychowawcy co najmniej dwóch możliwości kontaktu (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.

5. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.

6. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, ni podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

7. Rodzice powinni wyposażyć uczniów klas IV – VIII w maseczki ochronne.

 

§ 10. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia

1. W przypadku wystąpienia u ucznia podczas pobytu w szkole objawów sugerujących zakażenie wirusem COVID-19, należy niezwłocznie odsunąć go od zajęć i powiadomić telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych)

o podejrzeniu choroby.

2. Rodziców o złym stanie zdrowia ucznia niezwłocznie powiadamia wychowawca lub sekretariat szkoły.

3. Uczeń oczekuje na rodziców w gabinecie pielęgniarki szkolnej pod opieką osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły i zaopatrzonej w niezbędne środki ochrony.

4. Na czas oczekiwania na rodziców uczniowi zapewnia się maseczkę ochronną i rękawiczki.

5. Rodzice odbierają ucznia ze szkoły niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia.

6. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Wydział Edukacji UM w Gdyni.

7. Dalsze kroki dyrektor podejmuje w porozumieniu z organem prowadzącym oraz PSSE i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.

8. Obszar, w którym przebywało i poruszał się uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie

z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

9. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

§ 11. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych

lub w izolacji.

2. Podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia, np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych.

3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownik szkoły powinien pozostać

w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych zostanie on odizolowany w gabinecie pielęgniarki szkolnej skąd powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

2. Procedura może być modyfikowana w zależności od zmieniającego się stanu zagrożenia epidemicznego.

3. Pracownicy zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej podpisaniu.

4. Uczniowie zostaną zapoznani z procedurą podczas pierwszych zajęć w szkole.

5. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą podczas pierwszych zebrań zorganizowanych przez szkołę oraz zobowiązani do wypełnienia deklaracji – załącznik nr 1.

6. Jeżeli u ucznia wystąpią niepokojące objawy i zostanie mu zmierzona temperatura, odnotowuje się to w rejestrze pomiaru temperatury – załącznik nr 2.

7. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane wszystkie osoby zainteresowane.

Data dodania: 2020-09-01 15:38:56
Data edycji: 2020-09-01 15:47:38
Ilość wyświetleń: 1680
Bądź z nami:
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej