Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Rekrutacja do szkoły podstawowej dla dzieci spoza obwodu szkoły

REKRUTACJA DZIECI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 34 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. LEONIDA TELIGI W GDYNI

DZIECI ZAMIESZKAŁE POZA OBWODEM SZKOŁYINFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.DZIECI PODLEGAJĄCE ZAPISOWI DO SZKOŁY

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 przyjmowane są:

 1. dzieci 7-letnie – urodzone w 2016 r.,

 2. dzieci 6-letnie – urodzone w 2017 r. – na wniosek rodziców, jeżeli dziecko:

 • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

 • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 1. oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.WYMAGANE DOKUMENTY

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się na podstawie WNIOSKU rodziców.

We wniosku o przyjęcie rodzice wskazują trzy wybrane szkoły według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Jeżeli rodzice wybiorą tylko jedną placówkę, zmniejszą swoje szanse na przyjęcie dziecka do klasy I w szkole podstawowej poza obwodem szkoły podstawowej, w którym dziecko mieszka.

Kandydat z listy zakwalifikowanych do danej szkoły zostaje przyjęty do tej szkoły, jeżeli rodzic w terminie (patrz tabela poniżej) potwierdzi wolę przyjęcia kandydata, dostarczając do szkoły w formie papierowej wypełnione oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole. Jest to konieczne, aby zakończyć proces rekrutacji kandydata. Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest równoznaczny z nieprzyjęciem kandydata do danej szkoły.

O przyjęciu dziecka do klasy I szkoły podstawowej nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania ww. kryteriów są:

Ad. 1 oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek;
Ad. 2 oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek;
Ad. 3 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
Ad. 4 prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
Ad. 5 oświadczenie rodzica o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej;
Ad. 6 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
Ad. 7 zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu albo w przypadku samozatrudnienia - aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
Ad. 8 oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek.

 

KRYTERIA REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria: 

 1. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 50 pkt.;

 2. kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek – 40 pkt.;

 3. niepełnosprawność kandydata – 30 pkt.;

 4. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) – 30 pkt.;

 5. wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) – 30 pkt,

 6. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 30 pkt.;

 7. miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 20 pkt.;

 8. kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 10 pkt.

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

L.p. 

                 Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu
        rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu
       uzupełniającym

  1

                           2

                   3

                   4

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły lub oddziału sportowego szkoły podstawowej, oddziału mistrzostwa sportowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 20 marca
do 20 kwietnia 2023 r.
do godz. 15.00

od 6 czerwca

do 20 czerwca 2023 r.
do godz. 15.00

2

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.
 
Przeprowadzenie sprawdzianu  
predyspozycji językowych.

 

 

 

od 24 kwietnia
do 27 maja 2023 r.
 


od 26 czerwca
do 28 czerwca 2023 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.
 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

 

 

 

 

8 maja 2023 r.
o godz. 12.00
 30 czerwca 2023 r.
o godz. 12.00

4

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
z wyłączeniem kandydatów
do oddziałów dwujęzycznych.
 

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do oddziałów dwujęzycznych.10 maja 2023 r.         
o godz. 12.00

 

10 maja 2023 r.
o godz. 12.00

5 lipca 2023 r.
o godz. 12.00

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 15 maja 2023 r.

do 10 lipca 2023 r.

6

Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych z wyłączeniem kandydatów
do oddziałów dwujęzycznych.
 
Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów dwujęzycznych.


17 maja 2023 r.
o godz. 12.00

 

12 lipca 2023 r.
o godz. 12.00

7

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami.

x

31 sierpnia 2023 r.
o godz. 12.00DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do klasy 1

 2. Oświadczenie- przygotowanie przedszkolne

 3. Oświadczenie- realizacja obowiązku przedszkolnego/szkolnego przez rodzeństwo kandydata

 4. Oświadczenie - samotne wychowanie

 5. Oświadczenie- wielodzietność

 6. Oświadczenie- zatrudnienie

 7. Potwierdzenie woli kandydata

Data dodania: 2023-02-21 12:27:26
Data edycji: 2023-02-21 12:36:54
Ilość wyświetleń: 822
Bądź z nami:
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej